top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Naam: Sophie Buntinx
Handelend onder de naam: Sophisticated The Brand
Adres: 3570 Alken, Broosveldstraat 15
Ondernemingsnummer: 0690.924.466
E-mailadres: info@sophisticatedthebrand.com
Telefoonnummer: +32 (0) 494 34 42 76

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestelling die door de klant (hierna: de “Klant”) worden geplaatst bij de ondernemer, zoals gespecifieerd in Artikel 1 (hierna: “Sophisticated”). Door gebruik te maken van https://www.sophisticatedthebrand.com/ en/of door
het plaatsen van een bestelling erkent de Klant de Klant de algemene voorwaarden van Sophisticated te kennen en integraal te aanvaarden.


2.2 Sophisticated behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie dewelke raadpleegbaar is op het moment van het plaatsen van bestelling zal van toepassing zijn.

Artikel 3. Bestellingen

3.1 Het aanbod van de producten en diensten geldt steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde goederen. Sophisticated behoudt zich het recht voor te allen tijde het aanbod van bepaalde producten of diensten terug te trekken. 3.2 De Klant kan een bestelling plaatsen door de gewenste goederen en/of diensten toe te voegen aan het winkelmandje en vervolgens de bestelling af te rekenen. De bestelling zal pas voltooid zijn van zodra de Klant een bevestiging per e-mail ontvangt.


3.3 Sophisticated is steeds gerechtigd om bestellingen geplaatst door een Klant te weigeren zonder enige motivering en zonder dat Sophisticated enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen vermeld op https://www.sophisticatedthebrand.com/ zijn exclusief de verzendkosten.  Sophisticated is een kleine onderneming onderworpen aan de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting, ingevolge waarvan BTW niet toepasselijk is.


4.2 De verzendkosten voor leveringen binnen België bedragen € 4,95, ongeacht het formaat van het pakket. Bestelling vanaf € 50,00 zullen kosteloos verzonden worden. De verzendkosten voor leveringen in Nederland bedragen € 5,95, ongeacht het formaat van het pakket. Bestelling vanaf € 60,00 zullen kosteloos verzonden worden.


4.3 De Klant kan een bestelling betalen middels de daartoe voorziene betaalmogelijkheden, zoals gespecifieerd in het bestelproces.

Artikel 5. Levering
 

5.1 Sophisticated gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de verwerking van bestellingen en streeft ernaar de bestelling correct te bezorgen overeenkomstig de door de Klant gekozen leveringswijze:
- Afhalen te 3570 Alken, Broosveldstraat 15;

- Levering op een woonadres dat door de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

5.2 Indien de Klant beroep wenst te doen op de mogelijkheid om diens bestelling kosteloos af te halen op het adres vermeld in artikel 5.1, zal de Klant per e-mail of telefonisch een afspraak dienen te maken.


5.3 Indien de Klant opteert voor levering per post zal Sophie Buntinx, met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2.1 werd bepaald, leveren binnen een termijn van drie werkdagen, te rekenen vanaf datum van ontvangst van de bestelbevestiging in de zin van artikel 3.2. Voor leveringen in Nederland wordt een termijn van vier werkdagen gehanteerd. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Sophisticated de Klant hiervan uiterlijk dertig dagen na het plaatsen van de bestelling in kennis stellen. De Klant zal in voormeld geval het recht hebben om diens bestelling kosteloos te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding. Sophisticated zal de Klant terugbetalen binnen een termijn van drie tot vijf werkdagen.

Artikel 6. Herroepingsrecht - retourneren van een bestelling

6.1 De bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing op Klanten die handelen in zijn hoedanigheid van consument in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.

 

6.2 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen een bestelling te herroepen of te retourneren. De Klant die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht meldt dit binnen voormelde termijn aan Sophisticated door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.


6.3 De Klant dient zo snel mogelijk en uiterlijk veertien kalenderdagen na het uitoefenen van diens herroepingsrecht, de bestelling terug te zenden in de originele verpakking en in perfecte staat, i.e. onbeschadigd, ongewijzigd, met prijskaartje of etiket intact. Indien Sophisticated vaststelt dat de teruggezonden bestelling niet in perfecte staat is, heeft Sophisticated het recht een vergoeding te vorderen voor de opgetreden waardevermindering.


6.4 Sophisticated zal, uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de terugzending, het bedrag van de bestelling, inclusief de verzendkosten, terugbetalen mits alle voorwaarden van artikel 5 voldaan zijn. De kosten die gepaard gaan met de terugzending vallen ten laste van de Klant.


6.5 De Klant zal de bestelling niet kunnen herroepen indien het gaat om een bestelling van goederen op maat, zoals goederen vervaardigd volgens specificaties van de Klant of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.


6.6 Sophisticated raadt aan om gebruik te maken van een koerier bij het retourneren van een bestelling, opdat de Klant de terugzending kan volgen via een Track and Trace-nummer. Sophisticated is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de
terugzending en zal desgevallend niet gehouden zijn tot terugbetaling.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1 Elk protest dient per aangetekende brief aan Sophisticated te worden bezorgd binnen een termijn van acht kalenderdagen met een gedetailleerde omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee de desbetreffende goederen of diensten zijn gefactureerd. Bij gebreke aan tijdig protest worden de diensten geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Sophisticated kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van grove fouten, bedrog of opzet. Sophisticated is in geen geval aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade dewelke de Klant zou lijden ingevolge enige fout of nalatigheid van Sophisticated.


8.2 De aansprakelijkheid van Sophisticated met betrekking tot de aan de Klant geleverde goederen of diensten is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs ofwel het opnieuw leveren van de goederen of diensten, naar keuze van Sophisticated. De totale aansprakelijkheid van Sophisticated zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Sophisticated werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval en kan evenmin meer bedragen dan de verzekerde bedragen conform de polis
beroepsaansprakelijkheid van Sophisticated.


8.3 Indien Sophisticated diens contractuele verplichtingen niet zou nakomen, heeft de Klant het recht om, mits bewijs van de toerekenbare niet-naleving, een schadeloosstelling te eisen voor de directe schade dewelke het gevolg is van de niet-naleving van de contractuele verplichtingen.
8.4 Sophisticated kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek die haar oorzaak vindt in een fout van een derden dewelke niet door Sophisticated werd aangesteld, waaronder deze van leveranciers, het postbedrijf, de webdesigner e.d.

Artikel 9. Garantie

B2C
9.1 De volgende bepalingen (i.e. artikel 9.2 t.e.m. artikel 9.5) zijn enkel van toepassing op Klanten die handelen in zijn hoedanigheid van consument in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht.


9.2 Gebreken in de zin van artikel 1649bis e.v. B.W. kunnen slechts aanleiding geven tot aansprakelijkheid mits zij zich manifesteren binnen twee jaren na levering van de goederen en voor zover de Klant geen kennis had of redelijkerwijze op de hoogte diende te zijn van het gebrek.
9.3 Gebreken dienen op straffe van verval per gemotiveerde aangetekende brief aan Sophisticated te worden gemeld binnen een termijn van twee maanden volgend op de vaststelling van het gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen. De Klant dient in diens aangetekend schrijven Sophisticated een redelijke termijn van minimum dertig dagen te geven om de niet-betwiste gebreken te herstellen. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden. De niet-naleving van deze bepaling heeft het verval van de aansprakelijkheid tot gevolg.


9.4 Alle goederen zijn gewaarborgd gedurende twee jaar vanaf de leveringsdatum. Indien de levering werd uitgesteld door de Klant, zal de waarborgtermijn ten laatste drie maanden na de voorziene leveringsdatum aanvangen.


9.5 Sophisticated verleent in geen enkel geval garantie bij gebreken, defecten of schade die het gevolg zijn van: normale slijtage, kleurverschillen ten gevolge van licht/onderhoud/…, gebrek aan onderhoud, e.d..

B2B
9.6 De volgende bepalingen (i.e. artikel 9.7 t.e.m. artikel 9.12) zijn enkel van toepassing op Klanten die handelen in zijn hoedanigheid van onderneming in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek Economisch Recht.


9.7 Ingevolge de ingebruikname van de geleverde goederen en/of diensten worden de goederen en/of diensten geacht onherroepelijk en integraal aanvaard te zijn en erkent de Klant onherroepelijk dat de goederen of diensten vrij zijn van enig zichtbaar gebrek of niet-conformiteit.

9.8 Zichtbare gebreken of niet-conforme leveringen dienen per kerende, en uiterlijk acht kalenderdagen na levering en/of uitvoering, per aangetekend schrijven ter kennis van Sophisticated worden gebracht.


9.9 Verborgen gebreken kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheid wanneer het gebrek zich manifesteert binnen de twaalf maanden na de levering en/of uitvoering. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval per gemotiveerde aangetekende brief aan Sophisticated te worden gemeld binnen een termijn van acht kalenderdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen, en in ieder geval niet later dan drie maanden na datum van levering van de diensten. De Klant dient in diens aangetekend schrijven Sophisticated een redelijke termijn van minimum dertig dagen te geven om de niet-betwiste gebreken te herstellen. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden. De niet-naleving van deze bepaling heeft het verval van de aansprakelijkheid tot gevolg.


9.10 Vorderingen tot vrijwaring ingevolge verborgen gebreken in de zin van artikel 9.3 dienen te worden ingesteld binnen een korte tijd en steeds binnen een termijn van drie maanden na vaststelling van het gebrek. Elke ingreep, tussenkomst of wijziging doorgevoerd na de vaststelling
van het gebrek door de Klant, maar vóór de tegensprekelijke vaststelling ervan met Sophisticated, houdt van rechtswege een verval van verhaal in jegens Sophisticated.


9.11 De garantie van Sophisticated beperkt zich tot de garantie die door de respectievelijke fabrikanten en leveranciers van de goederen wordt geboden.

 

9.12 Sophisticated verleent in geen enkel geval garantie bij gebreken, defecten of schade die het gevolg zijn van: normale slijtage, kleurverschillen ten gevolge van licht/onderhoud/…, gebrek aan onderhoud, e.d.

Artikel 10. Overmacht


10.1 Sophisticated is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Onder “Overmacht” wordt onder andere verstaan ziekte of arbeidsongeschiktheid, stakingen, faillissement van een leverancier, storingen in het
(telecommunicatie-)netwerk, storing in de werking van de website, laattijdige levering of gebrek aan levering door de leverancier, pandemie en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Sophisticated redelijkerwijze geen controle heeft, zonder dat Sophisticated verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.


10.2 In geval van Overmacht is Sophisticated, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, bevrijd van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Klant.


10.3 Gevallen van Overmacht verlenen Sophisticated het recht de bestelling geheel of ten dele te annuleren zonder dat Sophisticated verplicht kan worden tot het betalen van enige vergoeding.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten


11.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders (hierna: “Intellectuele Eigendomsrechten”).


11.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op https://www.sophisticatedthebrand.com/ behoren toe aan Sophisticated of de respectievelijke licentiegevers. Ieder gebruik van de inhoud op https://www.sophisticatedthebrand.com/, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren ervan anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is ten strengste verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van Sophisticated.


11.3 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling tussen Sophisticated en de Klant berusten bij en blijven exclusief eigendom van Sophisticated. Sophisticated blijft de eigenaar van alle afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen,
modellen of andere documentatie beschikbaar gemaakt aan de Klant door Sophisticated in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de bestelling.


11.4 De Klant verbindt zich er toe geen enkele daad te stellen die tot gevolg heeft of kan hebben dat de Intellectuele Eigendomsrechten van Sophisticated geschaad worden of op enige andere wijze negatief worden beïnvloed.

Artikel 12. Nietigheid

 

12.1 Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemt Sophisticated er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


13.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de algemene voorwaarden en de overeenkomsten van Sophisticated.


13.2 Indien er zich een geschil voordoet met betrekking tot deze algemene voorwaarden kan de Klant zich richten tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr/) om het geschil buitengerechtelijk te regelen. Het gebruik van het ODR-systeem is noch voor de Klant, noch voor Sophisticated verplicht.


13.3 Indien de Klant en Sophisticated er niet in slagen het geschil buitengerechtelijk te regelen, zal het geschil beslecht worden door de bevoegde rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar Sophisticated diens woonplaats heeft.

bottom of page