top of page

PRIVACY POLICY

1. VOORAFGAAND

 

Sophie Buntinx, handel drijvend onder de naam Sophisticated, wonende te 3570 Alken, Broosveldstraat 15 en met ondernemingsnummer 0690.924.466 (hierna: “Sophisticated” of “Wij”) hecht veel waarde en belang aan je privacy en de veilige verwerking van je persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://www.sophisticatedthebrand.com/. Wij willen de gegevens onze klanten (hierna: “Klanten”) en de bezoekers van onze website (hierna: “Bezoekers”) optimaal beschermen tegen verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen en enige andere onrechtmatige verwerking.


Wij zullen je persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


Met deze Privacyverklaring wil Sophisticated je als betrokkene, in de zin van de AVG, informeren over de verwerkingen en je afdoend informeren, o.a. over je rechten als betrokkene. Wij wensen je er op te wijzen dat de verstrekking van bepaalde verplicht aangegeven persoonsgegevens
een noodzakelijke voorwaarde betreft om onze diensten te kunnen leveren. Bij gebreke aan voormelde persoonsgegevens zullen de diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden door Sophisticated.


Waar nodig zullen wij je als betrokkene om een geïnformeerde, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen. Het is mogelijk dat ons privacy beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze
zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):
In het kader van deze Privacyverklaring, dewelke handelt over het afsluiten van een overeenkomst met Sophisticated en het gebruik https://www.sophisticatedthebrand.com/, dienen wij beschouwd te worden als de verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers in dit verband alleen, of in samenwerking met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.


U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

Sophie Buntinx
Broosveldstraat 15
3570 Alken
Ondernemingsnummer: 0690.924.466

E-mail: info@sophisticatedthebrand.com
Website: https://www.sophisticatedthebrand.com/

Verwerker(s)
In het kader van haar dienstverlening naar jou toe kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonsgegevens verstrekken aan derden. Teneinde jou toe te laten optimaal gebruik te maken van de functionaliteiten van de website kan het gebeuren dat jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan aanbieders van deze functionaliteiten. Deze verstrekking van persoonsgegevens blijft uiterst beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het aanbieden van deze functionaliteiten. De ontvangers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verbinden ons ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven.Zo zullen wij in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze
gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring. Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door je gebruik kan je hier terugvinden:


- Persoonlijke identificatiegegevens;
- Elektronische identificatiegegevens;
- Financiële identificatiegegevens;
- Mediagebruik;
- Afbeeldingen.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN U PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Wij verwerken je persoonsgegevens om de door jouw gevraagde of ontvangen diensten op een correcte wijze te leveren, evenals om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op je verzoeken. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarnaast om je als Klant of Bezoeker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. De verwerking van persoonsgegevensgegevens van Klanten en Bezoekers zijn in hoofdzaak gericht op de volgende specifieke doeleinden:


- Om jou toe te laten een aankoop te voltooien in onze webshop;
- Om ons toe te laten contact op te nemen met jou naar aanleiding van jouw specifiek verzoek via e- mail;
- Om ons toe te laten jouw de nieuwsbrief te versturen, indien je je hiervoor hebt ingeschreven via het aanmeldingsformulier;
- Om ons toe te laten een account voor jou aan te maken, indien je hiervoor opteert;
- Om de website aan te passen aan je specifiek gebruik ervan;
- Om fraude en misbruik te voorkomen.


De Klant of Bezoeker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan ons en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kunne wij beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

5. DOORGIFTE BUITEN DE EUROPEES ECONOMISCHE RUIMTE?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte.

6. JE RECHTEN ALS BETROKKENE

6.1. Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

 

Wij verwerken je persoonsgegevens enkel:
- Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;


- Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;


- Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;


- Op een juiste wijze;


- In principe tijdens een periode gelijk aan vijf (5) jaar na de laatste activiteiten op de website of vijf (5) jaar na uitvoering van de overeenkomst;
- In gevallen door de wet bepaald, tijdens periode dewelke gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn;


- Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging.

6.2. Recht op inzage

Elke Klant of Bezoeker dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Sophisticated uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.


Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de AVG.


Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Sophisticated hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar: info@sophisticatedthebrand.com.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Sophisticated. Sophisticated zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.


Daarenboven heb je het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door Sophisticated te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Sophisticated zal beoordelen:


- Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;


- Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;


- Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;


- Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;


- Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

6.3. Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Je hebt het recht van Sophisticated een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:


- Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;


- De verwerking van Sophisticated blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;


- Sophisticated heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;


- Sophisticated dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode.


Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Sophisticated staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Sophisticated dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op
bezwaar.


Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan geïndividualiseerde en volledig geautomatiseerde besluitvorming wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen. U kan echter steeds zelf ingrijpen op zulke besluitvorming of eenbmenselijke tussenkomst vorderen.


Tot slot heb je het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Sophisticated hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@sophisticatedthebrand.com.

6.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Sophisticated verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.


Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Sophisticated hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@sophisticatedthebrand.com.

6.5. Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je Sophisticated terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Sophisticated elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

6.6. Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens  door Sophisticated bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.


Indien je wenst jouw toestemming in te trekken of jouw recht om een klacht in te dienen wil uitoefenen, zal Sophisticated hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@sophisticatedthebrand.com.

6.7. Recht op informatie en transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal Sophisticated steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.


De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Sophisticated zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

7. VEILIGE VERWERKING

Sophisticated erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming.

 

Daarom neemt Sophisticated gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

8. COOKIES


Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende Klant of Bezoeker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze verklaring inzake cookies, beschikbaar op de website.

bottom of page